RSS
wtorek, 26 lutego 2008

Żegnam Czytających/ce

Dziękuję za odwiedziny

as

08:36, anna.spurek
Link Komentarze (2) »
piątek, 15 lutego 2008

Ponad 1,7 mld euro z programu Kapitał Ludzki na poprawę systemu edukacji mają do dyspozycji samorządy województw. Już ogłaszają pierwsze konkursy m.in. na dofinansowanie przedsięwzięć, których celem jest upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy i uatrakcyjnianie szkolnictwa zawodowego

W programie operacyjnym Kapitał Ludzki zagwarantowane zostało ok 2,7 mld euro na projekty związane z oświatą. Częścią tych środków, ok. 1 mld euro dysponuje MEN i za te pieniądze zostaną m.in. sfinansowane prace nad nową podstawą programową, udoskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych oraz upowszechnianie uczenia się przez całe życie.

Około 1,7 mld zł na poprawę systemów edukacji w regionach znajduje się w dyspozycji Urzędów Marszałkowskich.

- Są to pieniądze, które regiony wykorzystają w taki sposób, jak im jest najbardziej potrzebny. Ministerstwo niczego im nie narzuca. Samorządy mogą z tych pieniędzy sfinansować np. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, rozbudować sieć przedszkoli, także alternatywnych form edukacji przedszkolnej - podkreśla wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Jak poinformowała PAP zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN Dorota Lewandowska, samorządy mogą na rozwój edukacji przeznaczyć środki z oddzielnych, regionalnych programów operacyjnych. Te środki nie muszą być przeznaczone na projekty w konkretnej dziedzinie, ale mają być wykorzystane dla rozwoju poszczególnych regionów, z których każdy ustala własną strategię i własne priorytety inwestycyjne.

Niektóre regiony, np. woj. kujawsko-pomorskie zdają sobie jednak sprawę z tego, że edukacja jest podstawą rozwoju w wielu dziedzinach, dlatego opracowują strategię rozwoju edukacji.

źródło: www.samorzad.pap.pl

08:41, anna.spurek
Link Komentarze (1) »
czwartek, 14 lutego 2008

Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego podpisali dziś w czterech miastach Małopolski pre-umowy z beneficjentami na realizację strategicznych dla Małopolski inwestycji objętych Indykatywnym Planem Inwestycyjnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas uroczystego podpisania dziesięciu pre-umów, które odbyło się w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowali Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela i Leszek Zegzda oraz członkowie Zarządu Województwa Wojciech Kozak i Marek Sowa. Po stronie beneficjentów w krakowskiej uroczystości podpisania umów uczestniczyli prof. Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa  prof. Karol Musioł – rektor UJ, ks. prof. Jan Dyduch – rektor PAT, Krzysztof Orzechowski -  dyrektor Teatru Słowackiego, dr hab. Maciej Kowalczyk – dyrektor  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Adam Rąpalski – dyrektor. Muzeum Armii Krajowej Natalia Zarzecka – dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – CRICOTEKA, oraz Michał Jaworski – członek zarządu MPL Balice. Do sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego przybyli także licznie zaproszeni goście.  

Tego samego dnia pre-umowy na realizacje kluczowych w Małopolsce inwestycji zostały podpisane w Tarnowie - przez wicemarszałka Romana Ciepielę, w Nowym Sączu - przez wicemarszałka Leszka Zegzdę i Oświęcimiu - przez członka zarządu Marka Sowę. Beneficjenci i członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego złożyli dziś łącznie podpisy na szesnastu pre-umowach. Udało nam się osiągnąć konsensus tak, aby zaspokoić najważniejsze aspiracje miasta i województwa. Dzięki temu w najbliższym czasie będą mogły powstać ośrodki i obiekty najpotrzebniejsze i oczekiwane od lat. Udało nam się porozumieć z beneficjentami i znaleźć taką ścieżkę wyboru projektów, by nie budziła ona żadnych emocji -mówił Marek Sowa.

Na mocy pre-umowy beneficjent zobowiązuje się do przygotowania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, w zamian otrzyma wsparcie finansowe i doradcze w przygotowaniu projektu. Pre-umowa służy m.in. monitorowaniu przygotowania szczegółowej dokumentacji technicznej projektu. Jeśli beneficjent będzie miał trudności z dotrzymaniem terminów ustalonych w harmonogramie i pojawi się zagrożenie, że projekt nie zostanie przygotowany na czas, może wypaść z listy kluczowych inwestycji. Wówczas uwolnione środki pozwolą na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej lub zwiększą pulę pieniędzy przeznaczonych na konkursy. Gdy wniosek o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją dotyczącą projektu przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując pozytywny wynik, będą podpisywane umowy o dofinansowanie. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu, po zasięgnięciu opinii ekspertów, podejmie Instytucja Zarządzająca, która zawiera z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu.

W Krakowie podpisano dziś pre-umowy na realizację następujących inwestycji:
• "Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu"
• "Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie"
• "Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie"
•  "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej"
• "Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA"
• "Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie"
• "Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie"
• "Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)"
• "Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)"
• "Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego
w Krakowie"

W Tarnowie podpisano pre-umowy na realizację inwestycji:
• "Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej"
• "Budowa połączenia autostrady A 4 (węzeł Krzyż) z drogą Wojewódzką
Nr 977"

W Nowym Sączu podpisano pre-umowy na realizację inwestycji:
• "Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu"
• "Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego"
• "Rekultywacja zbiorników Czchów - Rożnów"

W Oświęcimiu podpisano pre-umowę na realizację inwestycji:
• „Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”

Obok prestiżu i uroczystego charakteru pierwszych podpisywanych umów należy podkreślić  także wysokość ich dofinansowania – ponad 1 miliard  300 mln złotych, co stanowi 30% wszystkich środków dostępnych w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym.  

źródło: www.malopolskie.pl

20:36, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »

Juz od dziś w Małopolsce można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz w drogi o znaczeniu regionalnym. Pierwszym konkursom towarzyszy wyjątkowa – walentynkowa edycja kampanii informacyjnej w Gazecie Krakowskiej  i na antenach radiowych: VOX, Radio Kraków, Radio Dobra Nowina.

Dodatkowo 14 lutego Centrum Informacyjne FEM, jako pierwsze w Polsce, uruchomiło bezpłatną usługę przesyłania informacji o aktualnych naborach do MRPO za pomocą sms.

Szczegółowe informacje o naborach projektów do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz „walentynkowej” kampanii w mediach znajdują się stronie Centrum Informacyjnego FEM: www.fundusze.malopolska.pl/fem.

źrodło: www.malopolskie.pl

20:35, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »

Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs „Dobre praktyki EFS 2008” dla projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

źródło: www.fundusze-europejskie.pl

20:32, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »
Miliony euro na Kapitał Ludzki
317,5 mln euro ma szanse wykorzystać region świętokrzyski do 2013 r. na realizację projektów zapewniających wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Mają być one realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki".

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, w tym roku może być wykorzystane prawie 113 mln zł unijnej pomocy - poinformował w środę na konferencji prasowej w Kielcach wicemarszałek województwa, Zdzisław Wrzałka.

Termin "kapitał ludzki" został przyjęty jako najpełniej wyrażający istotę wsparcia europejskiego. Oznacza on zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

Cel ten ma być realizowany przez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

W ramach środków przydzielonych Świętokrzyskiemu do wykorzystania w tym roku, prawie 23 mln zł przeznaczone ma być na realizację projektów obejmujących "rynek pracy dla wszystkich", niemal tyle samo - na promocję integracji społecznej, blisko 35 mln zł na "regionalne kadry gospodarki", ponad 25 mln zł na "rozwój wykształcenia i kompetencji".

Ogłoszono już 3 konkursy na projekty ze środowisk wiejskich - na urzeczywistnienie "oddolnych inicjatyw edukacyjnych na wsi" przekazane zostanie w tym roku, 2,35 mln zł - poinformowała Beata Woźniak-Faliszewska ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, instytucji pośredniczącej w realizacji programu "Kapitał Ludzki".(PAP)
źródło: www.samorzad.pap.pl
20:30, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »
Rząd Hiszpanii zapłaci za dokumentację dotyczącą wyboru rozwiązań komunikacyjnych dla północnej obwodnicy Opola - poinformował PAP rzecznik prezydenta Opola, Mirosław Pietrucha.
Studium wykonalności projektu ma kosztować ok. miliona zł.


Opole jest drugim - po Warszawie - miastem w Polsce, któremu udało się pozyskać dofinansowanie dla opracowania dokumentacji drogowej z hiszpańskiego Funduszu Wspierania Rozwoju. Wstępny projekt ma być gotowy za pół roku.

Istniejąca północna obwodnica miasta pozwala na ominięcie centrum przez samochody zjeżdżające z autostrady A4 na drogi krajowe nr 94, 45 i 46. "Droga nie spełnia oczekiwań, często tworzą się tam korki. Proponowane rozwiązania problemu to budowa drugiej nitki obwodnicy albo przebudowa istniejących skrzyżowań na bezkolizyjne" - wyjaśnił Pietrucha.

Studium, za które w całości zapłaci rząd Hiszpanii, będzie obejmować analizę techniczną i technologiczną infrastruktury transportowej, jej wpływ na rozwój miasta, problemy z nasyceniem ruchu drogowego oraz wpływ projektu na wymienione czynniki.

"Ponadto zbadany zostanie wpływ inwestycji na środowisko naturalne, ze wskazaniem niezbędnych środków ochrony (np. ekranów akustycznych). Opracowanie będzie też zawierało aspekty prawne związane z projektem i analizę ryzyka jego realizacji" - podkreślił rzecznik.

Po opracowaniu studium wykonalności opolski Urząd Miasta będzie się starał o środki na dokumentację techniczną i samą inwestycję. Mogą one pochodzić np. z sektorowego programu operacyjnego Transport.

"Z doświadczeń przy realizacji wcześniejszych odcinków sądzimy, że budowa może kosztować co najmniej kilkadziesiąt milionów zł" - ocenił Pietrucha.

źródło: www.samorzad.pap.pl
20:29, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »

Pierwsze nabory w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 mają ruszyć pod koniec marca - zapowiada ministerstwo rolnictwa. – Termin jest mało realny – komentuje Andrzej Masny, dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM woj. małopolskiego.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa (7 lutego) wiceminister Artur Ławniczak zapowiedział, że pod koniec marca zostanie uruchomione jedno z działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przeznaczone dla samorządów – chodzi o „Odnowę i rozwój wsi”. Jak wyjaśnił, gotowa jest już dokumentacja i w najbliższym czasie odbędą się odpowiednie szkolenia dla pracowników samorządów.

Zdaniem dyrektora Masnego jest to wprowadzanie beneficjentów w błąd, a termin podany przez ministerstwo jest mało realny. - Dokumentacja konieczna do uruchomienia tego działania jest aktualnie na etapie konsultacji z samorządami. W MRiRW do tej pory zostały przygotowane jedynie projekty niezbędnych dokumentów, trudno więc stwierdzić, iż dokumentacja jest gotowa do rozpoczęcia realizacji działania, jak wynika z wypowiedzi wiceministra – tłumaczy Masny.

Na zatwierdzenie ministerstwa czekają m.in.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013; umowy pomiędzy ARiMR, a samorządami województw dotyczącej realizacji obowiązków wynikających z dokumentu programowego PROW 2007-2013; umowa przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ponadto na etapie tworzenia i uzgadniania jest książka procedur wdrażania działania „Odnowa i rozwój wsi”.

- Do rozpoczęcia realizacji przedmiotowego działania konieczne jest przeprowadzenie szeregu audytów, w wyniku których ARiMR oraz samorządy województw otrzymują akredytację – wyjaśnia Masny. Jak podkreśla, sam proces akredytacji może trwać nawet 3 miesiące i nie może się rozpocząć bez zatwierdzenia umowy pomiędzy ARiMR, a samorządem województwa.

Nieco większym optymistą, jeśli chodzi o termin pierwszych naborów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” jest Bartłosz Szymański, naczelnik Wydziału Zarządzania PROW w UM woj. kujawsko-pomomorskiego: - W kwestii przygotowania dokumentów programowych jesteśmy w zasadzie na finiszu. Najważniejszą sprawą jest w tej chwili kwestia akredytacji dla samorządów wojewódzkich. Nie wiadomo bowiem, czy akredytacja Agencji jest potrzebna już na poziomie wdrożenia, a więc jeszcze przed naborem wniosków, czy też dopiero w momencie przekazywania płatności.

- Jeżeli okaże się, że na etapie wdrażania nie potrzeba akredytacji, to uruchomienie naborów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod koniec marca wydaje się realne – uważa Szymański. - W przeciwnym razie termin konkursów może przesunąć się o ok. 3 miesiące, bo tyle będzie potrzebne na sprawdzenie całego systemu oraz gotowości urzędów marszałkowskich do realizacji tego zadania - dodaje.

Jak podkreśla cała sprawa musi zostać rozstrzygnięta na szczeblu centralnym pomiędzy instytucją certyfikującą, czyli ministerstwem finansów, a instytucją zarządzającą PROW, czyli ministerstwem rolnictwa.

Z kolei Paweł Strzyżewski, zastępca dyrektora Departamentu PROW w UM woj. dolnośląskiego zwrócił uwagę na inny ważny element, bez którego urzędy marszałkowskie nie mogą rozpocząć realizacji działań PROW. Chodzi o system informatyczny, którego urzędy wciąż jeszcze nie dostały. - To nie jest system, który my sobie wymyślamy, to jest system, który musimy dostać od ministerstwa rolnictwa, a którego wciąż jeszcze nie ma - stwierdza Strzyżewski.


Marcin Przybylski
m.przybylski@pap.pl

 źródło: www.samorzad.pap.pl

20:28, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »
środa, 13 lutego 2008
Mijają kolejne tygodnie, a urzędy marszałkowskie wciąż czekają na informacje i wytyczne w sprawie uruchamiania PROW 2007-2013. - Ostrożnym optymizmem będzie przyjęcie, że nabory  w ramach działań osi 3 i 4 realizowane przez urzędy marszałkowskie zostaną uruchomione jeszcze w tym roku – ocenia Kazimierz Porębski - zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w UM woj. mazowieckiego.

– W tej chwili możemy tylko zwierać szeregi, kształcić kadrę i przygotowywać się do ogłoszenia pierwszego naboru wniosków do PROW 2007-2013 – tak dyrektor opisuje aktualną sytuację w urzędzie, który zajmie się organizacją naborów w ramach niektórych działań osi 3 i 4 PROW (m.in. „Odnowa i rozwój wsi”, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, Leader).

Jak podkreśla uruchomienie tych działań jest w pełni uzależnione od przyjęcia przez Komisję Europejską procedur wdrażania Programu opracowanych w MRiRW. - My jesteśmy tylko szczeblem wykonawczym, a więc dopóki ministerstwo nie ogłosi naborów, my nic nie możemy zrobić - dodaje.

Tymczasem ministerstwo rolnictwa robi wszystko, aby zamieszanie wokół akredytacji dla ARiMR nie doprowadizło do utraty środków PROW. W poniedziałek minister Marek Sawicki poinformował o zmianach w harmonogramie uruchomiania poszczególnych działań PROW. Minister nie wspomniał jednak o terminach naborów w ramach działań przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w gminach.

Oprócz działań zaplanowanych do uruchomienia w marcu, w trybie pilnym mają zostać rozpatrzone wnioski o unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Minister poinformował także, że już w marcu ARiMR rozpocznie nabór wniosków na: wsparcie dla młodych rolników, różnicowanie działalności na wsi (miejsca pracy na wsi poza rolnictwem), inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz odnowa wsi.

Jak wyjaśnił minister, Agencja chce przyjąć wnioski od rolników w marcu, tak by najpóźniej w lipcu mogli oni otrzymać pieniądze. Sawicki podkreślił, że jeżeli ARiMR nie zdąży w tym terminie, to część unijnych środków na rolnictwo przepadnie.


/mp/
źródło: www.samorzad.pap.pl
07:57, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »

Polska wykorzystała dotychczas 74 proc. z dostępnej dla niej w budżecie UE na lata 2004-2006 puli 8,4 mld euro funduszy strukturalnych ERDF - ogłosiła we wtorek komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner.

A to oznacza - cieszyła się komisarz - że w 2007 roku Polska zdecydowanie poprawiła absorpcję funduszy strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w porównaniu do ubiegłych lat. Lepiej od Polski te fundusze wydały z nowych państw: Słowenia (91 proc.), Estonia (87 proc.), Węgry (87 proc.). Malta (82 proc.). i Czechy (77 proc.).

Jednocześnie komisarz przypomniała, że Polska musi usunąć wykryte wcześniej przez unijnych audytorów uchybienia w systemie zamówień publicznych oraz elektronicznym systemie informacyjnym SIMIC do zbierania i opracowywania wniosków, który jak tłumaczyła "pozwala na kontrole i wyłapywanie nieprawidłowości". W przeciwnym razie grozi nam uruchomienie procedury zawieszenia środków.

"W tym tygodniu oczekuję informacji z Polski, czy system działa" - powiedziała Huebner. Zapowiedziała, że 18 lutego do Polski pojadą eksperci Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej, by "na własne oczy" sprawdzić, czy Polska usunęła uchybienia w systemie wydawania unijnych funduszy, a zwłaszcza systemie zamówień publicznych.

Jak przypomniała Huebner, rok temu KE i strona polska przyjęły plan działania, którego celem miało być wyeliminowanie problemów.

"Jeśli misja KE wykaże, że plan działania nie został w pełni wdrożony, KE może rozpocząć procedurę prowadzącą do korekty finansowej" - ostrzegła Huebner. A to oznacza, że KE da Polsce dodatkowe dwa miesiące na usunięcie usterek, a po tym czasie - jeśli wciąż nie zostaną naprawione, KE zawiesi wydawania funduszy. Nie była jednak w stanie powiedzieć, o jak dużą część środków może chodzić.

"Nie można tego lekceważyć, to bardzo ważne! - zaapelowała Huebner, przypominając, że w ubiegłym roku KE rozpoczęła procedurę korekty finansowej wobec 8 państw członkowskich. Komisarz była jednak zdecydowanie optymistycznie nastawiona co do perspektywy dalszego wykorzystania środków strukturalnych przez Polskę i inne nowe kraje członkowskie.

"Rok 2007 rok był rekordowym pod względem wykorzystania funduszy przez nowe kraje" - powiedziała. Pytana, czy Polsce grozi utrata funduszy strukturalnych z budżetu na lata 2004-2006, Huebner wyraziła przekonanie, że "na dziś nie ma podstaw" na takie obawy, jeśli weźmie się pod uwagę, że w ciągu jednego 2007 roku Polsce udało się wykorzystać tyle środków, ile w sumie w latach 2004, 2005 i 2006.

"Jeśli ta dynamika się utrzyma, nie ma powodów, by obawiać się, że będą straty. KE oczekuje, że uda się w 2008 roku wykorzystać pozostałe środki (26 proc. PAP). Ale oczywiście ciężar jest po stronie krajów członkowskich, by nie straciły ani jednego euro" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli.

Polska musi wykorzystać pozostałe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do końca 2008 roku. Inaczej przepadną, zgodnie z zasadą n+2, która nakazuje, by środki zostały wydane najpóźniej w ciągu dwóch lat od roku ich przyznania.

Zdecydowanie gorzej idzie z wykorzystaniem środków z tzw. Funduszu Spójności, z którego realizowane są wielkie projekty o ponadregionalnej skali w infrastrukturze i dziedzinie ochrony środowiska. Do 5 lutego tego roku Polska wykorzystała zaledwie 38 proc. z 4,2 mld euro dostępnej w budżecie 2004-2006 dla Polski puli Funduszu Spójności, zajmując pod tym względem ostatnią pozycję spośród 10 nowych państw, które weszły do UE w 2004 roku.

Ale i tu Polska odnotowała poprawę, biorąc pod uwagę, że jeszcze we wrześniu 2007 roku Komisja Europejska informowała, że wykorzystania środków z Funduszu Spójności wynosiło zaledwie 16 proc. Liderem w wydawaniu środków z Funduszu Spójności jest Estonia, która wydała już 69 proc. puli przyznanej jej w budżecie 2004-2006. Nowe kraje mają czas na wykorzystanie tych środków do końca 2010.

W budżecie 2006-2006 Polsce przyznano łącznie 12,5 mld euro, w tym 8,410 mld na rozwój biednych regionów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 4,197 mld w ramach Funduszu Spójności. W budżecie na lata 2007-2013 dla Polski przewidziano w sumie 67,3 mld euro, czyli kilkakrotnie więcej niż na lata 2004- 2006.

Inga Czerny (PAP)
źródło: www.samorzad.pap.pl

07:56, anna.spurek
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 275